GMINA MIASTO ZGIERZ
NIP: 732-20-37-248
REGON: 472057721

URZĄD MIASTA ZGIERZA

NIP: 732-10-03-170
REGON: 000517051

kod terytorialny: 1020031

********************************************

Dowód uiszczenia opłaty należy przedłożyć do wglądu organowi dokonującemu czynności urzędowej. Datę dokonania wpłaty odnotowuje się na sporządzonym dokumencie, podaniu lub wniosku.

Opłata lokalna stanowi dochód budżetu Gminy Miasto Zgierz. Opłata administracyjna pobierana jest przed dokonaniem czynności urzędowej. Opłaty należy uiszczać w Kasach Urzędu Miasta Zgierza (pok. 018 lub 014), można również dokonać wpłaty na konta bankowe.

KONTA BANKOWE UMZ

Podatki i opłaty - Wydział Finansowo-Budżetowy
KASA pok. 18 - Urząd Miasta Zgierza,
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
- poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 14.30
- wtorek 8.00 - 15.30
- piątek 8.00 - 13:30

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
15 8783 0004 0017 2303 2000 0103

- podatek od nieruchomości;
- podatek od środków transportowych;
- opłata targowa;
- opłata skarbowa.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
42 8783 0004 0017 2303 2000 0102

- należne dochody i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- dotacje;
- subwencje.

********************************************

Inne opłaty i dochody - Wydział Księgowości

KASA pok. 14 - Urząd Miasta Zgierza,
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
- poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 15.00
- wtorek 8.00 - 16.00
- piątek 8:00 - 14:00

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
04 8783 0004 0017 2303 2000 0107

- świadectwo pochodzenia zwierząt;
- udzielanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Zgierza handlu okrężnego poza wyznaczonymi miejscami (uzależniona od rodzaju sprzedawanych artykułów);
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- opłata za licencję na wykonywanie na obszarze miasta transportu drogowego taksówką;
- zezwolenie na wykonywanie na terenie miasta przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
- dzierżawa gruntu;
- najem lokalu;
- użytkowanie wieczyste gruntu;
- sprzedaż lokalu;
- sprzedaż gruntu;
- przekształcenie gruntu w prawo własności;
- zwrot opłaty za szacunek lokalu;
- opłata adiacencka;
- zadłużenie hipoteczne;
- opłata za specyfikację przetargu;
- opłata za poniesione koszty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
- opłata za zajęcie pasa drogowego;
- pierwsza wpłata z tytułu użytkowania gruntu;
- opłata za wycinkę drzew.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
74 8783 0004 0017 2303 2000 0108

- opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych;
- kaucja za użyczanie placów komunalnych w związku z organizacją imprez kulturalnych;
- wpłata wadium przetargu.
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
23 8783 0004 0017 2303 2000 0153

- należności z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej.