Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

GMINA ZGIERZ


KARTA INFORMACYJNA Nr WS-2


1.

Tytuł


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


2.

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zgierz - www.zgierz.bip.net.pl ;

 2. udostępnionych w serwisie internetowym gminy Zgierz – gminazgierz.pl

 3. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

3.

Wymagane dokumenty

Przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego :

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zgierz;

 2. została udostępniona w sposób inny niż wskazany w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

 3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacje na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności :

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego (adresata wniosku),

 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana , oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności , w której informacje sektora publicznego będą wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo wskazanie sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w przypadku wniosku o umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego w tym systemie. Wniosek musi zawierać precyzyjne wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Nieusunięcie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4.

Formularze / wnioski do pobrania


Nie ma obowiązującego formularza.

5.

Opłaty

Urząd Gminy Zgierz może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Urząd Gminy Zgierz umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

6.

Jednostka

/stanowisko


Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

Sprawa załatwiana jest przez komórkę organizacyjną, merytorycznie właściwą w przedmiocie wniosku.

Ogólne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 3, pod nr telefonu 42-714-28-33.

7.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej w następujący sposób:


1) poprzez placówkę pocztową na adres: Urząd Gminy Zgierz,
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,

2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz w Biurze Obsługi
Klienta – stanowisko nr 3

3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej –

„e-PUAP: /UGZgierz/skrytka

4) poczta elektroniczna: ug@gmina.zgierz.pl


8.

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Gminy Zgierz zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

9.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 352);

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016, poz. 23 z późn.zm.) w zakresie nieuregulowanym ustawą – do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie ;

 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718, poz. 846)- do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

10.

Tryb odwoławczy

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą – do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016, poz. 23 z późn.zm.)

 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718, poz. 846), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. .

11.

Uwagi i dodatkowe informacje

Urząd Gminy Zgierz po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę , może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy Zgierz o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Zgierz, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

 4. odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

- w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o którym mowa w art. 6 ustawy,

-może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym Urząd Gminy Zgierz nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.


Urząd Gminy Zgierz po rozpatrzeniu wniosku o umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym urzędu:

 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od ofert nie przysługuje sprzeciw. Wnioskodawca w terminie 14 od dnia otrzymania oferty zawiadamia Urząd o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 2. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;

 3. odmawia w drodze decyzji , wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Załączniki

Karta informacyjna (328.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Dynek
Data wprowadzenia:2016-08-18 14:40:05
Opublikował:Paweł Dynek
Data publikacji:2016-08-18 14:41:18
Ostatnia zmiana:2016-08-18 15:34:24
Ilość wyświetleń:373

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij