Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Uzyskanie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej / kanalizacyjnej i przekazanie wybudowanej sieci na majątek Gminy Zgierz

 

GMINA ZGIERZ


KARTA INFORMACYJNA Nr ZT- 15


1.

Tytuł

Uzyskanie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

i przekazanie wybudowanej sieci na majątek Gminy Zgierz.

2.

Kogo dotyczy

Inwestorów - osób fizycznych, prawnych, Grup Inwestorów

3.

Wymagane dokumenty

 1. Uzyskanie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej:

 1. wypełniony formularz „Wniosku o wyrażenie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej”,

 2. kopia mapy lokalizacyjnej z zaznaczonym zakresem planowanej inwestycji – 1 egz ,

 3. Akt notarialny ustanawiający służebność przesyłu na rzecz Gminy Zgierz w przypadku lokalizacji sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej w działce nie stanowiącej własności Gminy Zgierz,

 4. Informacja z GZK w sprawie możliwości technicznych rozbudowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,

 1. Przekazanie – przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej na majątek Gminy Zgierz:

 1. wypełniony formularz „Wniosku w sprawie przekazania - przejęcia wybudowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej”,

 2. projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,

 3. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

 4. oryginał dziennika budowy,

 5. protokoły prób i sprawdzeń,

 6. atesty na wbudowane materiały,

 7. zgłoszenie zakończenia budowy obiektu budowlanego, co do którego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

 8. dokument gwarancyjny z przeniesionymi uprawnieniami na rzecz Gminy Zgierz, w przypadku wykonawcy innego niż Gminny Zakład Komunalny.

 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora lub Grupy Inwestorów.

4.

Formularze / wnioski do pobrania

Formularz „Wniosku o wyrażenie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej” i „Wniosku w sprawie przekazania – przejęcia wybudowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej” można pobrać w następujący sposób:

1) poprzez stronę BIP – www.zgierz.bip.net.pl, w zakładce „Załatw
sprawę” kategoria „Infrastruktura”,

2) w siedzibie Urzędu Gminy, budynku A, Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 4


5.


Opłaty

Wyrażenie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
i przekazanie – przejęcie wybudowanej sieci na majątek Gminy nie podlegają opłacie.

Pełnomocnictwo

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Do każdego wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, niezależnie od tego, czy wcześniej były rozpatrywane w Urzędzie/Referacie sprawy inwestora działającego przez tego samego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej umożliwiające jej identyfikację i być podpisane przez:

 • wnioskodawcę – gdy jest nim osoba fizyczna

 • osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku i do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (podstawa prawna: Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783. ze zmianami).

Potwierdzenie zgodności kopii pełnomocnictwa z oryginałem – 5,00 zł w przypadku pozostawienia w dokumentach sprawy kopii pełnomocnictwa (podstawa prawna: Część II pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783 ze zmianami).

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej oraz tryb jej zwrotu reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

6.Jednostka

/stanowisko


Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4.

Sprawa załatwiana jest przez komórkę organizacyjną, która odpowiedzialna jest za realizację zadań, których dotyczy wniosek.

Ogólne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 4, pod nr telefonu 42-714-28-34.

7.

Miejsce składania dokumentów

Wnioski można złożyć w następujący sposób:

1) poprzez placówkę pocztową na adres: Urząd Gminy Zgierz,
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,

2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz – Biurze Obsługi
Klienta – stanowisko nr 4 (nr telefonu, pod którym można
uzyskać informację na temat realizacji wniosku: 42-714-28-34
– rozmowa zostanie przekierowana do osoby zajmującej się

sprawą),

3) za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej - „ESP”,
znajdującej się pod adresem: www.zgierz.eboi.pl,
lub poprzez ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl,

4) przez pocztę elektroniczną pod adresem: ug@zgierz.pl.

8.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni. Czas wyrażenia zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, przekazania – przejęcia wybudowanej sieci na majątek Gminy zostanie wydłużony w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub szczególnie skomplikowanych spraw.

Podstawa prawna: art. 35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 23 ze zmianami ).

9.

Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015.139 ze zmianami),

    2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783 ze zmianami),

    3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. 2016.380 ze zmianami).

10.

Tryb odwoławczy

Brak

11.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wyrażenie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej następuje w drodze zawarcia umowy cywilno - prawnej ustalającej warunki rozbudowy i przekazania – przejęcia środka trwałego.

Realizacja infrastruktury w działce stanowiącej własność osób fizycznych możliwa jest jedynie po ustanowieniu na rzecz Gminy Zgierz, przez jej właścicieli, nieodpłatnej, bezterminowej służebności przesyłu w formie aktu notarialnego. Służebność ta winna polegać na prawie swobodnego dostępu do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w celu dokonywania niezbędnych napraw, remontów, modernizacji i konserwacji oraz usuwania awarii.

Po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia warunków rozbudowy i przekazania - przejęcia środka trwałego Inwestor będzie mógł otrzymać warunki techniczne z Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8, tel. 42 717 80 76.

Po zakończeniu inwestycji Inwestor przekaże na rzecz Gminy Zgierz przedmiotową inwestycję na podstawie umowy zawartej w celu przekazania – przejęcia środka trwałego, załączając komplet wymaganych dokumentów.

Z wnioskiem w sprawie przekazania – przejęcia wybudowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej można wystąpić po upływie 21 dni od daty powiadomienia stosownych organów o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, co do którego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli nie zostanie wniesiony przez te organy sprzeciw.

W przypadku wykonawcy innego niż Gminny Zakład Komunalny Inwestor winien przedłożyć dokument - oświadczenie wykonawcy
o wyrażeniu zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Zgierz uprawnień z tytułu gwarancji.

Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora lub Grupy Inwestorów winno określać czynności do których Pełnomocnik został upoważniony, w tym do zawarcia z Gminą Zgierz ww. umów.

Załączniki

Karta Informacyjna (263.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na rozbudowę sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz wniosku w sprawie przekazania - przejęcia wybudowanej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (86.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Lewińska
Data utworzenia:2014-02-21 14:34:53
Wprowadził do systemu:Henryka Werszynin
Data wprowadzenia:2014-02-24 14:35:02
Opublikował:Henryka Werszynin
Data publikacji:2014-03-03 09:40:20
Ostatnia zmiana:2016-09-21 12:37:35
Ilość wyświetleń:1415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij