Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca

 

GMINA ZGIERZ


KARTA INFORMACYJNA Nr ZT-13


1.

Tytuł

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca.

2.

Kogo dotyczy

Wnioskodawca – każdy podmiot, który ubiega się o zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze gminnej

3.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz „Wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego”,

 2. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

 3. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,

 4. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

Formularze / wnioski do pobrania

Formularz „Wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego” można pobrać w następujący sposób:

1) poprzez stronę BIP – www.zgierz.bip.net.pl, w zakładce „Załatw
sprawę” kategoria „ Przejazd pojazdu nienormatywnego”,

2) w siedzibie Urzędu Gminy, budynku A, Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 1.

5.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

a) 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

(podstawa prawna: § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ( Dz. U. 2012 . 366).

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie kategorii I.

Wyliczoną opłatę wg decyzji – zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, dokonuje się w kasie Urzędu znajdującej się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek Banku Spółdzielczego w Zgierzu Nr 88-8783-0004-0019-1506-2000-0002.6.
Pełnomocnictwo


Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Do każdego wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, niezależnie od tego, czy wcześniej były rozpatrywane w Urzędzie/Referacie sprawy inwestora działającego przez tego samego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej umożliwiające jej identyfikację i być podpisane przez:

 • wnioskodawcę – gdy jest nim osoba fizyczna

 • osobę (osoby) uprawnioną (e) do reprezentowania wnioskodawcy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku i do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (podstawa prawna: Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783 ze zmianami).

Potwierdzenie zgodności kopii pełnomocnictwa z oryginałem – 5,00 zł w przypadku pozostawienia w dokumentach sprawy kopii pełnomocnictwa (podstawa prawna: Część II pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783 ze zmianami).

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej oraz tryb jej zwrotu reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

7.Jednostka /

stanowisko


Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Infrastruktury Technicznej, pod nr telefonu 42 716 25 15 wew. 224.

Sprawa załatwiana jest przez komórkę organizacyjną, która odpowiedzialna jest za realizację zadań, których dotyczy wniosek.

Ogólne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 1, pod nr telefonu 42-714-28-31.

8.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 1. poprzez placówkę pocztową na adres: Urząd Gminy Zgierz,
  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,

 2. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz – Biurze Obsługi
  Klienta – stanowisko nr 1 (nr telefonu, pod którym można
  uzyskać informację na temat realizacji wniosku: 42-714-28-31
  – rozmowa zostanie przekierowana do osoby zajmującej się sprawą),

 3. za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej - „ESP”, znajdującej się pod adresem: www.zgierz.eboi.pl,
  lub poprzez ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl,

 4. przez pocztę elektroniczną pod adresem: ug@gmina.zgierz.pl.


9.


Termin załatwienia sprawy

7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Zezwolenie wydaje się na okres wskazany we wniosku (1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy).

Po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w przepisach prawa organ wydaje decyzję o zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego na wskazany we wniosku okres.

W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę wymogów, organ podejmuje decyzję o odmowie wydania zezwolenia.

W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesiona opłatę.

Niespełnienie warunków formalnych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czas wydania decyzji zostanie wydłużony w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub szczególnie skomplikowanych spraw. Podstawa prawna: art. 35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016.23 ze zmianami).


10.

Podstawa prawna

    1. art. 64 i 64a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 . 1137 ze zmianami),

    2. § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ( Dz. U. 2012 . 366),

    3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2012. 764 ).

11.

Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje od decyzji. Wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie.

Podstawa prawna: art. 127-140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016.23 ze zmianami).

Za wniesienie odwołania od decyzji nie wnosi się opłaty skarbowej.

12.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej wskazanej w zezwoleniu.

Kategoria I dotyczy pojazdów:

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

Zezwolenie kategorii I wydaje zarządca drogi, po której ma być wykonywany przejazd, na okres wskazany we wniosku: 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Pojazdy wykorzystujące zezwolenie kategorii I mogą poruszać się także z ładunkiem podzielonym.

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej, (podstawa prawna: art. 140aa do 140ae ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. 2012 . 1137 ze zmianami).

Załączniki

Karta Informacyjna (251.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz wniosku (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Dziadowicz
Data utworzenia:2014-02-21 13:38:35
Wprowadził do systemu:Henryka Werszynin
Data wprowadzenia:2014-02-24 13:38:38
Opublikował:Henryka Werszynin
Data publikacji:2014-03-03 09:37:09
Ostatnia zmiana:2016-09-21 12:01:18
Ilość wyświetleń:757

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij