Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Zawarcie / zmiany umowy cywilno-prawnej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz

 

GMINA ZGIERZ


KARTA INFORMACYJNA Nr ZT-14


1.

Tytuł

Zawarcie/zmiany umowy cywilno - prawnej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz.

2.

Kogo dotyczy

Wnioskodawca: podmiot prowadzący działalność w zakresie przewozu osób

3.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz „Wniosku o zawarcie umowy cywilno- prawnej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz”.

 2. proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/292/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 28.03.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zgierz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 3. wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem numerów rejestracyjnych.

 4. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.

 5. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

 6. mapę z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Zgierz.

 7. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji.

 8. ilość zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku.

 9. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,

 10. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

Formularze / wnioski do pobrania

Formularz „Wniosku o zawarcie umowy cywilno- prawnej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz” można pobrać w następujący sposób:

1) poprzez stronę BIP – www.zgierz.bip.net.pl, w zakładce „Załatw
sprawę” kategoria „Korzystanie z przystanków komunikacyjnych”

2) w siedzibie Urzędu Gminy, budynku A, Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 1.5.


Opłaty

Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być pobierane opłaty (podstawa prawna: art. 16 ust. 4 i 5 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. 2015. 1440 ze zmianami) , zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/308/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3196)

Za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz pobiera się opłatę w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Stawka opłaty będzie ulegała zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana stawki będzie następować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.


6.Pełnomocnictwo


Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Do każdego wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, niezależnie od tego, czy wcześniej były rozpatrywane w Urzędzie/Referacie sprawy wnioskodawcy działającego przez tego samego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej umożliwiające jej identyfikację i być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku i do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł (podstawa prawna: Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783 ze zmianami).

Potwierdzenie zgodności kopii pełnomocnictwa z oryginałem – 5,00 zł w przypadku pozostawienia w dokumentach sprawy kopii pełnomocnictwa (podstawa prawna: Część II pkt. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. 2015.783 ze zmianami).

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej oraz tryb jej zwrotu reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).7.
Jednostka/

stanowisko


Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4, Referat Infrastruktury Technicznej, pod nr telefonu 42 716 25 15 wew. 224.

Sprawa załatwiana jest przez komórkę organizacyjną, która odpowiedzialna jest za realizację zadań, których dotyczy wniosek.

Ogólne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta
– stanowisko nr 1, pod nr telefonu 42-714-28-31.8.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 1. poprzez placówkę pocztową na adres: Urząd Gminy Zgierz,
  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,

 2. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz – Biurze Obsługi
  Klienta – stanowisko nr 1 (nr telefonu, pod którym można
  uzyskać informację na temat realizacji wniosku: 42-714-28-31
  – rozmowa zostanie przekierowana do osoby zajmującej się sprawą),

 3. za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej - „ESP”,
  znajdującej się pod adresem: www.zgierz.eboi.pl,
  lub poprzez ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl,

 4. przez pocztę elektroniczną pod adresem: ug@gmina.zgierz.pl.

9.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni. Czas wydania decyzji zostanie wydłużony w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub szczególnie skomplikowanych spraw.

Podstawa prawna: art. 35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016.23 ze zmianami).

10.

Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013. 1414 ze zmianami)

    2. art. 16 ust. 4 i 5 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tekst jednolity Dz. U.2015.1440 ze zmianami),

    3. Uchwała Nr XXXI/292/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zgierz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2431),

    4. Uchwała Nr XXXII/308/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3196)

11.

Tryb odwoławczy

Brak

12.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zgierz oraz regulamin korzystania z tych przystanków stanowią załączniki do Uchwały Nr XXXI/292/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zgierz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (dostępne na stronie internetowej Gminy Zgierz).

Załączniki

Karta informacyjna (253.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz wniosku (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Dziadowicz
Data utworzenia:2014-02-21 12:47:41
Wprowadził do systemu:Henryka Werszynin
Data wprowadzenia:2014-02-24 12:47:54
Opublikował:Henryka Werszynin
Data publikacji:2014-03-03 09:33:42
Ostatnia zmiana:2016-09-21 11:45:22
Ilość wyświetleń:991

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij