Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze wniosków na finansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz

 

 

Wójt Gminy Zgierz informuje, że od 29 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. nastąpi nabór wniosków na finansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz.

 

 Przedmiotowe wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta na stanowiskach 3 i 4, w Urzędzie Gminy Zgierz mieszczącym się w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 4. Wniosek wraz z załącznikami może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Zgierz, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

 Finansowaniu podlegają inwestycje związane z realizacją przedsięwzięć dotyczących usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Zgierz, polegające na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest;

2) przygotowaniu do transportu i transporcie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;

3) unieszkodliwieniu poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych;

4) odbieranie wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych.

 

Warunkiem ubiegania się o finansowanie zadania, o którym mowa powyżej będzie:

 

1) złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie;

2) dołączenie do wniosku, o którym mowa w pkt 1 następujących dokumentów:

a)         kserokopia dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), nie dotyczy odbioru wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych i składowanych;

b)        oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

c)         oświadczenie o zapoznaniu z treścią uchwały Nr XXXIII/455/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na lata 2017-2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r., poz. 2158);

d)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na umożliwienie upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Zgierz oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość;

e)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest;

f)          kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, z wyjątkiem sytuacji kiedy prawo do dysponowania nieruchomością wynika z treści księgi wieczystej

 

W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku oraz załączników przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do Urzędu Gminy Zgierz, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na to zadanie na dany rok budżetowy w budżecie Gminy Zgierz.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Wójt Gminy Zgierz przekaże pisemnie informacje Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu jego wniosku do dofinansowania.

Wnioski prawidłowo wypełnione wraz z wymaganymi dokumentami, które nie zostały zakwalifikowane w danym roku z powodu limitu środków przewidzianych na ten cel, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru, po uprzedniej ich aktualizacji.

W przypadku, gdy podmiotem składającym wniosek jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) i może być przyznana w oparci o przepisy szczególne.

 Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L352, 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgierz, w BIP w zakładce Środowisko i jego ochrona (http://www.zgierz.bip.net.pl/?c=363)   w Urzędzie Gminy Zgierz w pokoju numer 1 oraz w Biurze Obsługi Klienta stanowisko 3 i 4. Więcej informacji można także uzyskać pod numerem telefonu: 42 716 25 15 wew. 101; 102.

Wnioski, które zostaną przed lub po wyznaczonym terminie złożone w Urzędzie Gminy Zgierz nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 roku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie finansowania na jego usunięcie.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/455/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zgierz na lata 2017-2020


Załączniki

Treść ogłoszenia (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Godlewska - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Michalski
Data wprowadzenia:2017-05-17 14:48:55
Opublikował:Artur Michalski
Data publikacji:2017-05-17 14:54:01
Ostatnia zmiana:2017-05-17 15:31:08
Ilość wyświetleń:291

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij